Homepage The News Homepage Contact Us EDIT THE FILE LINKS.PHP # # # F.A.Q.
 
 
 
תפריט
אודות התערוכה
ברכות
קטלוג התערוכה
הרצאות הכנס
ספר אורחים
לתערוכה וירטואלית תשס"ה
תקשוב במרכז באתר המחוזי
הקשר הרב דורי
אתיקה באתר בי"ס
מובילי התקשוב במחוז
עקוב אחרי
 
אודות התערוכה arrow הרצאות הכנס arrow ממשיכים לפתח ולהתפתח – צמ"ד מתוקשב מידעני
 
ממשיכים לפתח ולהתפתח – צמ"ד מתוקשב מידעני הדפס דואל

בי"ס "אמיר", פתח-תקווה

אחד היעדים לשנת תשס"ז היה בניית תלב"ס צמ"ד- ציונות, מורשת ודמוקרטיה ישראלית תוך טיפוח תרבות הוראה- למידה המבוססת על הכרה ויישום של המודלים המתוקשבים בראייה חדשנית ומערכתית. צוות המורות קיבל הכשרה מקצועית המבוססת על התנהלות בסביבה מתוקשבת. ביישום העקרונות, המושגים והתהליכים של המיומנויות המידעניות והמודלים המתוקשבים נכללים גם מורים מקצועיים המשיקים למגוון התכנים הנלמדים במסגרת התלב"ס בכל שכבות הגיל בסביבת האתר הבית ספרי.

המנהלת: אילה ברייר
המפקחת: לילי הורוביץ
תחום הדעת של התהליך: תלב"ס צמ"ד (ציונות, מורשת, דמוקרטיה) מידענות, תקשוב
הכלים בסביבה מתוקשבת: כלי האופיס, אינטרנט, Photo Story
המורים המפתחים: אילה ברייר- מנהלת, ענת עזרא- מנחה בית ספרית וצוות מורות ביה"ס.
לפעילות באתר הבית ספרי 


צוות מורות "אמיר" הינו צוות שממשיך ללמוד, ליישם ולהעריך תהליכי הוראה-למידה עדכניים בסביבה מידענית מתוקשבת.
בשנים האחרונות הצוות למד ונחשף למודלים של משימות מתוקשבות מגוונות מסוג: "ציד אוצר", "סיור וירטואלי" ו"חקרשת". אחד היעדים לשנת תשס"ז היה בניית תלב"ס צמ"ד- ציונות, מורשת ודמוקרטיה ישראלית. העצמת היכולת הפדגוגית באה לידי ביטוי בפיתוח התלב"ס תוך שהוא מטפח תרבות הוראה- למידה המבוססת על הכרה, ויישום המודלים המתוקשבים בראייה חדשנית ומערכתית.צוות המורות קיבל הכשרה מקצועית המבוססת על התנהלות בסביבה מתוקשבת. החדשנות באה לידי ביטוי ביישום העקרונות, המושגים והתהליכים של המיומנויות המידעניות והמודלים המתוקשבים הכוללים גם מורים מקצועיים המשיקים למגוון התכנים הנלמדים במסגרת התלב"ס בכל שכבות הגיל בסביבת האתר הבית ספרי. 
 


מטרות:

  1. התפתחות מקצועית מתמדת בסביבה מידענית מתוקשבת
  2. העצמת היכולת הפדגוגית של צוות המורים
  3. התנסות בבניית תלב"ס
  4. פיתוח מטלות מתוקשבות ברמת מורכבות גבוהה, שהן נגזרת מהתלב"ס
  5. טיפוח למידה שיתופית ולמידת עמיתים
   תהליך העבודה:
  1. "מאין ולאן?"- העלאת רעיונות, בחירה וקבלת החלטה של נושא התלב"ס
  2. בניית תלב"ס צמ"ד- ציונות, מורשת ודמוקרטיה ישראלית - תכנון ויישום
  3. פיתוח מטלות מתוקשבת עפ"י המודלים שנלמדו: "ציד אוצר", "סיור וירטואלי" ו"חקרשת"
  4. הערכה מעצבת ומשוב בעקבות היישום
  5. הערכה בסביבת מתוקשבת

בנינו תלב"ס "צמ"ד", ובחרנו לפתח משימות עם קשר לנושאים הנלמדים בתכנית הלימודים בתחומי דעת שונים. נבחרו מספר  תחומי דעת: שפה, מולדת, היסטוריה, מקרא, מוסיקה, אנגלית:
*  מולדת- "מסע חקרשת לעירי פתח תקווה"- כיתות ד'.
*  היסטוריה- "מסע חקרשת מלחמות ישראל"- כיתות ו'.
*  היסטוריה- "מארץ הולדת לארץ מולדת ..."- כיתות ה'.
* מקרא- סיור וירטואלי "עבדים היינו....ועתה בני חורין"- כיתות ג'.
*  מוסיקה- "מסע חקרשת בעקבות הבלדה של יואל משה סלומון"- כיתות ד'
* אנגלית-ציד אוצר-" A visitor from Outer space in Israel" - כיתות ד'. 
* שפה- סיור וירטואלי "מגילת רות"- כיתות ב'
* שפה- השבת- כיתות א' 

תהליך פיתוח המטלות וגיבוש מודל ההתנסות לווה במפגשים פנים אל פנים, ובפורום סגור למורות באתר הבית-ספרי. בפורום הועלו הצעות, תהיות, המלצות לגבי התכנים והפעילויות ותוצרי הביניים.
תהליך הלמידה מתנהל בכיתה פנים אל פנים, ונמשך בלמידה מרחוק באמצעות פורומים ייעודיים שכבתים. התלמידים מכיתות א'- ו' מנהלים רב שיח עם המורה ועם עמיתים בכיתה ובשכבה.

הערכה:לאחר שהתנסינו בפיתוח משימות מתוקשבת הנגזרות מהתלב"ס, בצענו הערכה מעצבת לתכנים ודרכי ההוראה באמצעות משוב על תהליך הלמידה.

עידכון אחרון ( שלישי, 29 מאי 2007 )